Strefa Klineta

Aktualne OWU

Usługa opisana na początku niniejszej wiadomości jako “SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA” świadczona przez Usługodawcę rozpoczyna się po spełnieniu warunków:

 • opłaty min. 50% pełnej wartości zamówienia wynikającej z niniejszego zamówienia
 • wysłaniu przez Klienta wypełnionego briefu dołączonego do niniejszego maila / dostępnego do pobrania w zakładce STREFA KLIENTA na stronie internetowej www.infobrand.eu

Czas realizacji i właściwe rozpoczęcie świadczenia usługi liczone jest od spełnienia wszystkich wymienionych wyżej warunków.

W przypadku nieokreślenia, nieuzyskania informacji zwrotnej od Usługobiorcy na wybrane pytania zawarte w briefie Usługodawca – w wyżej wymienionym brakującym zakresie wykona je według własnej oceny.

Funkcjonalności, założenia, wskazówki, inspiracje nieujęte w briefie nie zostaną uwzględnione w realizacji lub nie zostaną wykonane przez Usługodawcę, lub zostaną wdrożone według woli Usługodawcy w oparciu o poziom skomplikowania wdrożeń i czas potrzebny na ich realizację.
Decyzja dotycząca wykonania wyżej wymienionych braków leży w gestii Usługodawcy. Strony dopuszczają możliwość podpisania aneksu do umowy ze względu na dodatkowe prace, roboczogodziny konieczne do uzupełnienia produktu końcowego o funkcjonalności niezawarte wcześniej w briefie.

Zakończenie realizacji i rozliczenie drugiej części zamówienia Strony uznają, gdy wystąpi co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • z dniem publikacji na serwerze Usługobiorcy
 • z dniem przekazania danych dostępowych do CMS
 • z dniem publikacji na serwerach infoBrand na domenie docelowej
 • w 6 dniu roboczym po przedstawieniu pierwszego projektu strony internetowej w przypadku braku informacji zwrotnej od Usługobiorcy

Strony komunikują się ze sobą podczas całej realizacji – od momentu złożenia zamówienia do jego zakończenia odbywa się drogą elektroniczną lub listowną tradycyjną.

Usługobiorca ma możliwość kontaktu z koordynatorem projektu w godzinach 9:00 – 17:00 od poniedziałku do piątku. Ustalenia telefoniczne powinny być każdorazowo potwierdzane podsumowaniem mailowym wysyłanym na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za termin nadesłania przez Usługobiorcę materiałów i transz poprawek do wykonanego projektu, toteż wszelkiego rodzaju opóźnienia – z winy Usługobiorcy – nie stanowią podstawy do opóźnienia wynagrodzenia za wykonaną pracę, w wysokości zgodnej z treścią niniejszego maila. 

Usługodawca zobowiązany jest uiścić zaliczkę w wysokości 50% przedmiotowego zamówienia, na podstawie faktury VAT / Faktury ProForma dołączonej do niniejszej wiadomości.
Drugie 50% płatne jest w przypadku gdy wystąpi co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • w dniu zaakceptowania projektu przez Usługobiorcę
 • w 6 dniu roboczym po przedstawieniu pierwszego projektu strony internetowej w przypadku, gdy Klient nie udzielił drogą elektroniczną informacji zwrotnej dot. projektu
 • w ciągu 48 godzin przed planowaną publikacją strony na serwerze Usługobiorcy lub Usługodawcy
 • z dniem przekazania danych dostępowych do CMS
 • z dniem przekazania archiwum strony internetowej wraz z bazą danych MySql

Usługobiorca akceptuje projekt, lub zgłasza poprawki w terminie 5 dni roboczych od prezentacji projektu pod adresem roboczym lub w formie prezentacji .pdf.
W przypadku braku informacji zwrotnej (w formie maila) w terminie 5 dni roboczych od wysłania projektu, projekt uznaje się za zaakceptowany. W 6 dniu roboczym wystawiana jest faktura VAT na pozostałą wartość zamówienia z 3 dniowym terminem płatności.

Strony dopuszczają warunkową akceptację projektu w założeniu gdy:

 • Usługobiorca nie wywiązał się z obowiązku dostarczenia materiałów, tekstów, zdjęć dla Usługodawcy w ciągu 30 dni od zawarcia niniejszej umowy
 • Usługobiorca nie wywiązał się z terminu wskazania poprawek, a dotyczyły one aspektów opisanych w briefie.

W takiej sytuacji Strony wyznaczą dodatkowy termin na uzupełnienie poprawek, wysłanie materiałów do maksymalnego okresu 180 dni kalendarzowych.
Warunkowa akceptacja równoważna jest z rozliczeniem drugiej połowy wynagrodzenia.
W przypadku gdy Usługobiorca nie ureguluje drugiej połowy wynagrodzenia na podstawie wystawionej faktury VAT, lub opóźni się z opłatą dłużej niż 14 dni kalendarzowych licząc od daty płatności faktury VAT warunki aneksu nie są wiążące, a Usługodawcy przysługuje prawo naliczenia dodatkowej opłaty za wprowadzenie poprawek / materiałów w dodatkowym terminie.

W przypadku braku koniecznych materiałów Strony wyrażają zgodę, że w projekcie strony internetowej użyte zostaną wypełniacze tekstu typu ”Lorem Ipsum”

Strony postanawiają, że poprawki do projektu mogą być wprowadzone w fazie roboczej (tj. na serwerze Usługodawcy), lub w fazie deweloperskiej (oddanej STRONY do użytku publicznego). Poprawki te mogą być wprowadzane bezpłatnie również po zaksięgowaniu całości wynagrodzenia na koncie Usługodawcy. 

Poprawki przesyłane przez Usługobiorcę nie są dodatkowo płatne w 3 pierwszych transzach i powinny być wykonane w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich wysłania. Strony akceptują jedyną formę przekazywania poprawek w formie elektronicznej (e-mail). Każdy e-mail z poprawkami jest kwalifikowany jako jedna transza. Usługobiorca nie dopłaca za czas konieczny do finalizacji projektu, o ile poprawki nie wykraczają poza zakres użytego frame-worku i narzędzi przez Usługodawcę, nie przekroczyły zakładanej ilości transz, oraz zostały wysłane w wymaganym terminie 5 dni roboczych od otrzymania projektu strony internetowej. 
W innym przypadku, Strony – mając na uwadze polubowną wolę zakończenia współpracy – wyznaczą nowy termin wykonania poprawek oraz dodatkowe wynagrodzenie, wynikające z większego, niż konieczne, zaangażowania czasowego Usługodawcy.
Począwszy od czwartej transzy wynagrodzenie dodatkowe wyceniane jest indywidualnie w zależności od wymaganego zakresu pracy. 
Usługodawca ma prawo zawiesić wykonywane prace (również nad poprawkami) w przypadku niezaksięgowania pełnego wynagrodzenia na koncie i uzależnić dalsze wykonywanie prac od pełnego rozliczenia się z Usługodawcą.

Faktura proforma / Faktura VAT na w/w wysokość zostaje dołączona do niniejszej wiadomości w formacie .pdf.

Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymanie faktury w wersji elektronicznej.

Strony uzgadniają termin realizacji w/w zlecenia na okres 60 dni kalendarzowych, liczonych od otrzymania od Usługobiorcy ostatnich materiałów.
Wskazany wyżej termin realizacji może być dłuższy, w przypadku konieczności wprowadzenia dodatkowych poprawek wskazanych przez Usługobiorcę.

Usługodawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy realizacji w przypadku gdy faktyczny zakres realizacji nie odpowiada wcześniejszym ustaleniom między Usługodawcą a Zamawiającym. Wypowiedzenie umowy oznacza zwrot wpłaconych przez Usługobiorcę pieniędzy oraz skorygowanie nań wystawionych faktur. Zwrot pieniędzy następuje niezwłocznie po doręczeniu wypowiedzenia drogą elektroniczną, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych – na konto Zamawiającego. 

Strony uznają, że formą przekazania materiałów będzie poczta elektroniczna – dostępna dla Usługobiorcy pod podanymi adresami:

bartosz@infobrand.eu
michal@infobrand.eu
pomoc@infobrand.eu
wiktoria@infobrand.eu
gosia@infobrand.eu
jagoda@infobrand.eu
bok@infobrand.eu

I pod numerami telefonów:

Bartosz – tel. 730 964 114
Michał – tel. 795 217 480

Usługodawca zobowiązuje się do wykonania zlecenia z najwyższą starannością, z uwzględnieniem obecnych standardów wykonywania profesjonalnych serwisów internetowych. W przypadku problemów z funkcjonalnością strony oraz awarii, Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznej i bezpłatnej naprawy nieprawidłowości – w terminie 24 miesięcy od akceptacji niniejszej umowy. 

Zamawiający opłacając zaliczkę przypisaną do niniejszego zamówienia oświadcza i deklaruje, że zapoznał się z całą treścią zamówienia i Ogólnych Warunków Umowy, treścią podstrony STREFA KLIENTA na stronie internetowej www.infobrand.eu
Zamawiający deklaruje, że jest świadomy sposobu realizacji, rozliczeń wynagrodzenia i zgłaszania uwag zgodnie z wytycznymi niniejszej wiadomości.
Reklamacje, sugestie poprawy i nieprawidłowości powinny być zgłaszane bezpośrednio na adres e-mailowy (bartosz@infobrand.eu, tel. 730 964 114)

Usługobiorca może złożyć reklamację dotyczącą świadczonych przez infoBrand usług w ramach Umowy pod nr tel. 730 964 114 lub wysłać informację na adres e-mail: bok@infobrand.eu. Reklamacja powinna zawierać krótki opis okoliczności uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Usługobiorcy. Usługodawca udziela odpowiedzi w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania, przesyłając odpowiedź na adres e-mail Usługobiorcy bądź na adres korespondencyjny wskazany przy składaniu reklamacji.

Usługodawca nie przewiduje możliwości korzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów powstałych w związku z reklamacją i świadczeniem usług, chyba że obowiązek pozasądowego rozwiązywania tych sporów wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Przy zakończeniu realizacji Usługodawca wysyła archiwum plików i bazę danych MySql na adres mailowy Usługobiorcy. Dodatkowo Usługodawca przechowuje pliki strony internetowej i bazy danych przez okres 90 dni kalendarzowych od zakończenia realizacji (tj. wystawienia faktury na drugą część zamówienia)

pencilmagic-wandfilm-playusersscreencrossmenuchevron-down